logo.png

Nghệ thuật giao tiếp

Nghệ thuật giao tiếp là khoá học chuyên sâu về kỹ năng giao tiếp từ cơ bản đến nâng cao : học cách lắng nghe, sử dụng ngôn ngữ cơ thể, giải quyết xung đột và xử lý phản hồi tinh tế, tư duy 1 chạm, giới hạn thời gian, bí mật phi ngôn từ

199 đánh giá

3009 học viên

499.000 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Phần 1 : Tư duy trong giao tiếp

04:28

03:06

10:24

02:00

03:12

03:31

03:46

03:54

06:23

03:17

Phần 2 : Tư duy trong giao tiếp

02:11

02:39

05:22

02:19

03:09

02:40

04:40

04:53

02:05

02:11

Phần 3 : Tư duy trong giao tiếp

03:27

03:02

02:59

05:33

07:16

01:03

02:27

03:41

03:41

12:44

Phần 4 : Kỹ năng trong giao tiếp

03:50

09:06

12:46

11:58

07:11

05:05

04:12

10:01

03:33

05:54

08:31

09:31

01:47

0